Frågor & svar

Här får du svar på de några av de frågor som kan komma upp när du sitter och räknar på jobb. Svaren är baserade på AB 04 och ABT 06. Tänk på att beställaren kan ha gjort avsteg från AB/ABT i sin förfrågan.

Om du har fler frågor tveka inte att klicka på kontakta oss och fyll i formuläret där. 

När jag läst förfrågningsunderlaget så framgår det att 600m² plåt ska bytas. Jag räknar då med 600m². Beställaren ska tillhandahålla och bekosta ställningen enligt förfrågan. Då behöver jag inte räkna med ställningskostnad. Tänker jag rätt nu?

Entreprenören (du) ska räkna med sådant som beställaren lämnat i uppgift om (1:6 st1). Gäller bårde AB/ABT

Skulle 800m² behöva bytas så är 200m² ÄTA-arbete (2:4). Finns inte ställning på plats som utlovat är entreprenörens tillkommande kostnad på grund av saknad ställning ett ÄTA-arbete (2:4)

Vid platsbesök kan jag se att en permanent transporthiss är stor nog för att transportera det nya ventaggregatet till maskinrummet på våning 5. Kan jag räkna med att denna hiss går att använda vid min entreprenad? Det blir ju billigare om den går att använda.

Entreprenören ska räkna med sådana förutsättningar som entreprenören okulärt kunnat iaktta om platsbesök skulle gjorts på arbetsområdet vid tiden för anbudet (1:7 st 1). Gäller både AB/ABT

Skulle transporthissen inte kunna användas så är merarbetet (extra timmar och kostnader för lyft) ÄTA (2:4)

Enligt uppgift i förfrågningsunderlaget är taket 600m² men när jag kontrollmäter på plats är taket troligen 660m². Vad ska jag räkna med? Vad kan här bli ÄTA?

Entreprenören ska räkna med uppgift från beställaren trots att entreprenören kan iaktta annat vid platsbesök (1:7 st 1) Gäller både AB/ABT

600m² är kontraktsarbetet och 60m² ÄTA (2:4)

Beställaren vill att jag renoverar taket på det 50 år gamla huset. Inbrädningen kan behöva bytas vid takrenoveringen. Takstolen kan vara rutten. Skorstensstocken kan vara sönderfrusen. Men dessa delar är dolda vid platsbesöket. Vilket arbete ska jag räkna med?

Entreprenören ska inte räkna med sådant som är dolt och som kräver demontering för att upptäckas (1:6 och 1:7). Gäller både AB/ABT

Behöver inbrädningen bytas, takstol åtgärdas eller skorstensstocken åtgärdas är detta likställt ÄTA-arbete (2:4)

Beställaren har inte undersökt byggnaden och beställarens förfrågan hänvisar till AB 04. Det kan eventuellt finnas asbest i denna byggnad. Men beställaren har inte lämnat uppgift om detta. Behöver eventuellt asbest saneras? Vad ska jag räkna med här?

Entreprenören ska enligt AB 04 utgå från att beställarens projektering bygger på en fackmässigt utförd undersökning av den fastighet som berörs av arbetena (1:6 st 3 och kommentaren till 1:6 och 1:7)

Behöver asbest saneras är detta likställt ÄTA-arbete eftersom beställaren ska lämna uppgift om asbest (2:4 och kommentaren till 1:6 och 1:7)

Beställaren har inte undersökt byggnaden och beställarens förfrågan hänvisar till ABT 06. Det finns inga stabilitetsberäkningar för golv på våning 4 där nytt ventaggregat ska placeras. Behöver eventuellt golvet kanske förstärkas? Vad ska jag räkna med här?

Entreprenören ska enligt ABT 06 utgå från att beställaren lämnat uppgifter som kan erhållas vid fackmässigt utförd undersökning av den fastighet som berörs av arbetena (1:6 st 3 och kommentaren till 1:6 och 1:7)

Behöver golvet förstärkas är detta troligen likställt ÄTA-arbete eftersom beställaren lämnat uppgifter som kan erhållas vid en fackmässigt utförd undersökning av fastigheten (2:4).

När jag mäter på ritningen med hjälp av skalmåttet så är takfoten 11,3 m. Men enligt en angiven siffra på samma ritning så är takfoten 14,2 m. Vad ska jag räkna med?

Måttuppgift som anges med siffra eller bokstäver gäller före skalmått (1:5). Gäller både AB/ABT.

Entreprenören räknar med 14,2 m

Förfrågningsunderlaget hänvisar till AB 04. Enligt den tekniska beskrivningen ska taket på sidohuset utföras med TRP. Enligt ritningen ska samma tak vara bandtäckt. Vad ska jag räkna med?

Teknisk beskrivning gäller före ritning enligt AB 04 (1:3)

Entreprenören räknar med TRP. 

Förfrågningsunderlaget hänvisar till AB 04. Enligt den ena ritningen ska taket på sidohuset utföras med TRP. Enligt en annan ritning ska samma tak vara bandtäckt. Vad ska jag då räkna med?

Vid motstridighet i samma handling eller samma grupp av handlingar gäller uppgiften som medför lägst kostnad för entreprenören enligt AB 04 (1:4)

Entreprenören räknar med TRP. En skriftlig begäran från beställaren om bandtäckning är ett beställt ändringsarbete) (ÄTA-arbete (2:3)

Förfrågningsunderlaget hänvisar till ABT 06. Enligt ritningen ska taket på sidohuset utföras med TRP. Enligt beskrivningen ska samma tak vara bandtäckt. Både ritning och beskrivning ingår i förfrågningsunderlaget. Vad ska jag räkna med?

Vid motstridighet i förfrågningsunderlaget gäller uppgiften som medför lägst kostnad för entreprenören enligt ABT 06 (1:4).

Entreprenören räknar med TRP. En begäran från beställaren om bandtäckning är ett beställt ändringsarbete (ÄTA-arbete)(2:3).

Förfrågningsunderlaget hänvisar till ABT 06. Enligt teknisk beskrivning som ingår i förfrågningsunderlaget är max ljudnivå 30 dB. Jag vill offerera ett aggregat som har ljudnivå på 35 dB. Hur ska jag tänka här? Vad gäller om beställaren godtar mitt anbud?

Vid motstridighet mellan funktionskrav i förfrågan och redovisad funktion eller teknisk lösning i anbud gäller enligt ABT 06 funktionskravet i förfrågan såvida inte klart och tydligt reservation gjorts (1:3 och kommentaren)

Entreprenören måste se till att funktionskravet uppnås. Alternativt så måste entreprenören i sitt anbud klart och tydligt reservera sig mot funktionskravet på 30 dB.

Förfrågningsunderlaget hänvisar till AB 04. Enligt en mängdförteckning är ytan för entreprenaden 1000m². Men enligt andra handlingar i förfrågan och mina egna mätningar är ytan 895m². Vad gäller?

Vid motstridighet mellan mängdförteckning gäller enligt AB 04 uppgift i mängdförteckning (1:3).

Uppgiften 1000m² har företräde. 1000m² ingår i kontraktsarbetet och kontraktsumman avser 1000m²