← Tillbaka till Artiklar

TRP-tak bärande (>65 mm)

Profilhöjd

För att trp-plåten ska räknas som bärande brukar man räkna med en profilhöjd över 65 cm. Du får ett montagepris för trp-plåtar med en profilhöjd mellan 65 och 199 cm. Ett högre montagepris fås vid plåtar med en profilhöjd på 200 cm. Därför är det viktigt att välja rätt profilhöjd i kalkylprogrammet.  

Tjocklek

Ibland behöver trp-plåten göras i tjockare plåt för att klara av lasterna. I de fallen då plåten överstiger vad som ingår i montagepriset behöver du ta med ett tjocklekstillägg när du räknar på plåten. Nedan ser du vad som ingår.

Material Profilhöjd Tjocklek
Galv 65-199 cm 1,0 mm
Galv 200 cm 1,5 mm

Tjocklekstillägget beräknas genom att lägga på 5 % för varje tiondels millimeter den föreskrivna tjockleken överstiger vad som ingår.

Exempel:

TRP-plåten som ska monteras är en trp 111 och är 1,2 mm tjock. Du tar då 1,2-1,0=0,2, alltså 2 tiondels millimeter. Du får då 2*5=10. Alltså får du ett tjocklekstillägg på 10 %.

Yta

Med yta menas helt enkelt antalet kvm, det vill säga takets längd * bredd. Det är viktigt att du tar med det i kalkylprogrammet.

Inpassning runt hinder

Om det finns något hinder i taket såsom fönster, huvar, skorstenar eller liknande måste du ta med det i kalkylprogrammet. Om hindret överstiger 3 kvm av takytan kan du göra en utmätning från ytan. Är hindret mindre än 3 kvm räknar du inte bort någonting.

Om du räknar på en håltagning i ett befintligt tak, räkna då med 2 stycken inpassningar runt hindret. Det är betydligt svårare att göra en håltagning i ett färdigt tak jämfört med att göra en inpassning runt hindret när man monterar ett nytt tak.

Kapningar

Kapningar får du runt alla hinder på taket. Om huset inte är helt rektangulärt eller kvadratiskt kan du även få lapningar vid kort- och långsidor. Liknande gäller då trp-plåten ansluter till ett fläktrum eller liknande uppbyggnad på taket. Det är viktigt att du tar med kapningarna i kalkylprogrammet.

Lättbalk och förstärkningsbeslag

På kort och långsidor av den bärande trp-plåten får man oftast någon form av kantbalk eller liknande. Om kantbalken görs i två delar är det viktigt att du räknar var del för sig. Om du t.ex. ska ta med 100 m tvådelad kantbalk får du 200 m i arbete och 100 m i material. Är lättbalken tjockare än 2,5 mm får du ett tjocklekstillägg på 5% för varje tiondels millimeter.

Om du inte köper färdiga lättbalkar eller förstärkningsbeslag, utan räknar med att tillverka dem själv är det viktigt att du tänker på tjocklekstillägget. I kalkylprogrammet finns det en post i wizarden för bärande trp-plåt som heter lådbeslag. Använder du dig av den posten får du ett tjocklekstillägg på 5 % per tiondels millimeter lådbeslaget överstiger 1,25 mm.

Även vid mindre håltagningar i taket, vid så kallade avväxlingar, får man oftast någon form av lättbalk.

Övrigt

Ska du räkna på bärande trp-plåt skrivs det oftast in i handlingarna att du ska stå för dimensionering av taket. Vid dimensionering måste du ta hjälp av en konstruktör. Lättast är då att skicka handlingarna till din leverantör av bärande trp-plåt och be dem ta fram en offert på plåten samt att de dimensionerar taket. Då vet du att du har med rätt plåt och nödvändiga kantbalkar för att klara lasterna. Du får dessutom hjälp med mängdningen vilket underlättar räknandet av trp-plåten avsevärt.

I prislistan ingår följande moment i priset:

  • Infästning
  • Rengöring av tak från borrspån

Exempel på moment som inte ingår är:

  • Kapning
  • Inpassning runt hinder

När du räknar på ett bärande trp-tak är det viktigt att tänka på följande:

  • Profilhöjd
  • Tjocklek
  • Yta
  • Inpassning runt hinder
  • Kapningar
  • Lättbalk och förstärkningsbeslag